สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)
National Institute for Emergency Medicine
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นองค์กรรับผิดชอบการบริหารจัดการ การประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานประจำต่อไป
ขั้นตอนการสมัครงาน
1. กรอกรายละเอียดใบสมัครงานตามตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
2. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มส่งข้อมูลการสมัครงาน เพื่อส่งใบสมัครงาน ผ่านระบบรับสมัครบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์
3. รอการติดต่อกลับจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

  กรุณาติดต่อ  นางสาวเอมิกา ศิริขันธ์ เบอร์โทรศัพท์  02-872-1669 ต่อ 1217